Ring til os
62 61 50 69
Du er her:forside » Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

PERSONDATAPOLITIK
Denne persondatapolitik  er gældende for alle de oplysninger, du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et kunde- eller medarbejderforhold eller som bruger af vores ydelser, herunder ved besøg på vores hjemmeside. I persondatapolitikken nedenfor kan du læse om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan oplysningerne håndteres samt hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig.
Dataansvarlig virksomhed:
Fyns Varmepumpecenter ApS
Eskemosegyden 63, 5600  Faaborg , cvr. 11429440
Tlf.: 62615069, mobil 27520133
Mail: info@fynsnaturvarme.dk  – www.fynsnaturvarme.dk      

Det retslige grundlag for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. Desuden Lov nr. 502 af 23/05-18 (med ikrafttrædelse 25-05-2018) om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne.
Definitioner af relevante persondataretlige begreber
Personoplysninger:
Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.
Særlige personoplysninger ( følsomme):
Oplysninger om helbredsforhold, racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforening samt seksuelle forhold og genetiske data.
Dataansvarlig:
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.
Databehandler:
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.
Databehandling:
Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for virksomheden.
Persondataforordningen:
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.
Databeskyttelsesloven:
Lov nr. 502 af 23/05-18 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). Ikrafttrædelse pr. 25-05-2018.
Formål med behandlingen af dine personoplysninger:
Om du er kunde, samarbejdspartner, ansat eller bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til behandle dine personoplysninger på en sådan måde, at vi kan give dig de ydelser, du efterspørger men også så vi kan leve op til de forpligtelser, vi har som dataansvarlig eller databehandler. Det gælder ved håndtering af dine eventuelle køb af ydelser eller varer hos os, og/eller når vi skal administrere dine oplysninger som ansat. Det kan også være ved din brug af vores kundeservice og/eller i forbindelse med vores markedsføring over for dig.
Oplysninger, der indsamles direkte fra / om dig:
Når du henvender dig om tilbud hos os og / eller du er kunde hos os, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra/om dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse samt desuden oplysninger om din bolig – f.eks. BBR-registeroplysninger el. energimærkningsrapport. Hvis du er ansat i vores virksomhed indsamler vi oplysninger om dit CPR-nr., navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse, registrerings- og kontonummer for udbetaling af løn, CV-oplysninger, straffeattest, kørekort-nr. samt information om nærmeste pårørende.
Når du besøger vores hjemmeside og klikker dig rundt indsamles din IP-adresse.
Vi indsamler som udgangspunkt ingen særlige personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig, men i de tilfælde, hvor det er nødvendigt for behandlingen af dine forhold, indsamler vi oplysninger om helbred. Der kan desuden forekomme enkelte ansættelseskontrakter hvor fagforeningstilhørsforhold fremgår af de blanketter vores faglige organisation anvender. Disse slettes løbende når kontrakter opdateres. Det vil ikke fremgå af nye indgåede kontrakter.
Disse personoplysninger indsamler vi fra andre om dig:
I nogle tilfælde er det nødvendigt for os at indsamle personoplysninger om dig fra andre (SKAT og andre offentlige myndigheder eller pensionsselskaber). Vi indsamler disse oplysninger med henblik på bl.a. at kunne efterleve gældende lovgivning og honorere aftaler med dig.
På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” for at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke øvrige personoplysninger.
Indsamlede personoplysninger anvendes til forskellige formål afhængig af om du har henvendt dig m.h.p konsulentbesøg samt tilbud eller er kunde, eller om du er ansat, eller om du bare er bruger af vores hjemmeside.
Er du kunde hos os eller har henvendt dig om konsulentbesøg/tilbud , anvendes dine personoplysninger til at:
– Stille vores hjemmeside til rådighed for dig.
– Dimmensionere varmeanlæg til din bolig og udfærdige energiberegning.
– Fremsende korrespondance til dig f.eks. tilbud, ordrebekræftelser, fakturaer og servicerapporter.
– Svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger.
– Kunne udføre dine ordrer, herunder for at kunne montere, servicere og reparere dit klima – eller varmeanlæg.
– Kunne håndtere administration af kundeforholdet med dig.
– Kunne fremsende markedsføringsmateriale til dig (jfr. gældende markedsføringslov).
Er du ansat hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:
– Kunne administrere vores aftale om ansættelse.
– Kunne fremsende nødvendig information om dit ansættelsesforhold til dig.
– Kunne dokumentere dine erfaringer i form af CV-informationer og diverse uddannelses- og kursusbeviser bl.a. til kvalitetsledelsessystem.
Er du samarbejdspartner hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:
– Kunne overholde de aftaler, vi har med dig.
 Er du bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine personoplysninger til at:
– Stille vores hjemmeside til rådighed for dig.
– Udarbejde statistik om dit besøg på vores hjemmeside.
– Optimere vores hjemmeside.
Behandlingsgrundlag:
Bliver du kunde hos os, ansættes hos os eller indgår aftale med os – f.eks. om konsulentbesøg m.h.p. tilbud/energiberegning, så behandler vi dine personoplysninger til det aktuelle formål. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig, for at vi kan opretholde kunde- eller ansættelsesforholdet, aftalen med dig  eller udføre de beregninger og den tilbudsgivning du har efterspurgt.
Har vi en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), har vi mulighed herfor, medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine personoplysninger går forud herfor.
Vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger (dit navn og din e-mail adresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse er at kende til dine præferencer, så tilbud kan tilpasses dig, så der tilbydes produkter og tjenesteydelser optimeret for dig.
Vi er i visse tilfælde retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Regnskabsmateriale, herunder oplysninger om medarbejderforhold skal gemmes i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, det pågældende regnskabsmateriale vedrører. Desuden kan det være indberetninger til myndigheder og lignende f.eks.til  Energiselskaber ved aministration af energisparetilskud og specielt for ansattes vedkommende til pensions- og forsikringsselskaber, til EASY-system (arbejdsskadesager) og SKAT – bl.a. indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores behandling af oplysninger om dit CPR-nr.
Vi har også mulighed for at behandle dine personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6. F.eks. er der brug for at dokumentere ansattes kompetancer i kvalitetsledelsessystem og til brug for indhentning af evt. sikkerhedsgodkendelser.
Såfremt du afgiver eller har afgivet særlige personoplysninger (følsomme oplysninger) til os, f.eks. oplysninger om helbred, så er grundlaget for vores behandling Persondataforordningens artikel 9, stk. b og h, hvor vi bruger oplysningerne i forbindelse med håndtering af sygefravær og arbejdsskadeforløb.
Er du ikke kunde eller medarbejder hos os, men blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang – brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for f.eks. cookie-håndtering.
Deling af dine personoplysninger:
Som nævnt under afsnittet om behandlingsgrundlag deler vi dine oplysninger med pensions- og forsikringsselskaber og desuden med lønbureau (Bluegarden) og i det omfang vi er forpligtede til det, med offentlige myndigheder f.eks. SKAT.
Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os f.eks. med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med f.eks. vores leverandører, vores tekniske support, vores revisor, vores bank vores Auditor i kvalitetsledelsessystem p.t. Bureau Veritas, Finansieringsinstitut som tilbyder energilån p.t. Resursbank A/S,  Kreditbureau p.t. Kredinor samt energiselskab p.t. Energi Fyn A/S, hvor vi på vegne af jer søger energisparetilskud.
Deling af personoplysninger med modtagere uden for EU/EØS:
Der overføres ikke personoplysninger til en modtager i et tredjeland.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:
Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:
Er du kunde hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i min. 10 år efter det senest udførte projekt/opgave for dig, idet det kan være vigtigt for dig – eller en ny ejer at vi har oplysninger om boligens varmeforsynings- eller klimaanlæg.
Er du ansat hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i min. 5 år efter ansættelsesforholdets udløb af hensyn til lovgivningen og under hensyntagen til evt. igangværende personale- eller arbejdsskadesag.
Dine rettigheder
Du har ret til indsigt:
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har om dig. Ved skriftlig henvendelse til os kan du anmode om at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, samt formålet hvortil oplysningerne er indsamlet.
Berigtigelse og sletning:
Du har ret til, skriftligt at anmode om ændring, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig.
Begrænsning af behandling:
Ved særlige omstændigheder har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Evt. anmodning herom sendes skriftligt til Fyns varmepumpecenter.
Dataportabilitet:
Du har ret til at få udleveret de personoplysninger, du selv har givet os  – i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
Indsigelsesret:
Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved skriftligt at kontakte os herom.
Tilbagekaldelse af samtykke:
Hvis persondatabehandlingen er baseret på dit samtykke, har du ret til, skriftligt at trække dit samtykke tilbage.
Hvis du ønsker at tilbagekalde dit evt. samtykke til at modtage tilbud, herunder tilbud om service, kan du til enhver tid gøre det ved skriftlig henvendelse.
Du kan skrive til info@fynsnaturvarme.dk, eller du kan gå ind på vores hjemmeside www.fynsnaturvarme.dk  og benytte kontaktformular for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder, så vil vi så vidt det er muligt efterkomme dine ønsker.
Sikkerhed:
Virksomhedens persondatabehandling er underlagt vores IT- og sikkerhedspolitik med regler for vurdering af risici i eksisterende, nye eller ændrede databehandlingsaktiviteter. Vi har interne procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra indsamlingstidspunkt til sletning af persondata og benytter ligeledes kun databehandlere, der så vidt vi kan vurdere, opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.
Klage til tilsynsmyndighed:
Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 Kbh. K., tlf. 3319 3200, mail: dt@datatilsynet.dk
Opdatering af virksomhedens politik om persondatabehandling:
Vi er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse og opdaterer derfor løbende i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Ændringer kan ske uden varsel. Væsentlige ændringer vil blive offentliggjort under nyheder på vores hjemmeside www.fynsnaturvarme.dk.
Seneste opdatering:  24. maj 2018